Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkołach na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 2. Jest ona organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 3. Nie ma możliwości zorganizowana zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego

 4. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

 5. Do wniosku o wydanie takiej opinii dołącza rodzic dokumentację określającą trudności
w funkcjonowaniu ucznia w szkole:

 a) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie
z oddziałem szkolnym – zaświadczenie lekarskie;

 b) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole – opinia nauczyciela;

 6. Przed wydaniem opinii  poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wymagane dokumenty:

– wniosek o wydanie opinii – załącznik nr 5
– zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 11

– opinia o sytuacji dydaktycznej dziecka – załącznik nr 10
– inne dokumenty wskazane przez osoby wydające opinię po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy