Orzekanie – niezbędne dokumenty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07-09-2017 w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

W skład zespołu orzeczniczego wchodzi:

 • przewodniczący (zwykle dyrektor poradni, lub osoba wyznaczona przez niego)
 • lekarz
 • psycholog
 • pedagog
 • inny specjalista według potrzeb

Zespół  rozpatruje potrzebę kształcenia specjalnego/ nauczania indywidualnego/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych/indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka/ ucznia na pisemny wniosek  rodziców /prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia. 

W naszej Poradni posiedzenia zespołów odbywają się raz w miesiącu. Terminy posiedzenia ustala Dyrektor Poradni.

Wnioskodawca otrzymuje informację o terminie posiedzenia zespołu i może wziąć udział w posiedzeniu oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawie dziecka.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

Zespół orzekający wydaje wszystkie rodzaje orzeczeń :

 1. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

  Wymagane dokumenty:
 1. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

  Wymagane dokumenty:
 1. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim.

  Wymagane dokumenty:
 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:

a) z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym);

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie orzeczenia – załącznik nr 1
 • oświadczenie rodzica – załącznik nr 2
 • wywiad o dziecku – załącznik nr 3
 • zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 6 (jeśli dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty)
 • opinia o sytuacji dydaktycznej dziecka – załącznik nr 9
 • aktualne wyniki badania psychologicznego
 • inne dokumenty wskazane przez Zespół Orzekający po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.

b) niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

Wymagane dokumenty:

c) niesłyszących, słabosłyszących;

Wymagane dokumenty:

d) niewidzących, słabowidzących;

Wymagane dokumenty:

e) z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera;

Wymagane dokumenty:

f) z niepełnosprawnością sprzężoną;

Wymagane dokumenty:

g) zagrożonej niedostosowaniem społecznym;

Wymagane dokumenty:

h) niedostosowanej społecznie;

Wymagane dokumenty:

 1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niepełnosprawnych, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie orzeczenia – załącznik nr 1
 • oświadczenie rodzica – załącznik nr 2
 • wywiad o dziecku – załącznik nr 3
 • zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 6
 • opinia o sytuacji dydaktycznej dziecka – załącznik nr 9 (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego)
 • aktualne wyniki badania psychologicznego
 • inne dokumenty wskazane przez Zespół Orzekający po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych §26 ust.3 rodzice mogą składać wniosek w postaci elektronicznej zgodnie z §5 ust. 2 i 3 począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/poradniappp